Tư vấn pháp luật đất đai

Thứ tư, 16 Tháng 4 2008 09:40 người quản trị
In
Người dùng đánh giá: / 3
Nghèo nànTốt 
1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở: 2.1 Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở: 3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng 4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng 5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng