Mỹ đã tiến hành ít nhất 14 cuộc không kích nhằm và...