Từ chỗ được thị trường đặt nhiều kỳ vọng khi là do...