Theo Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Th...