Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Saturday
Sep 21st
Text size
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dịch Vụ Tư Vấn Hành Chính

Hành Chính

Dịch vụ kế toán thuế

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀNG THÁNG

      Thực hiện toàn bộ công tác kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Lập và gởi các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

 • Lập và gởi các báo cáo thuế hàng tháng.

 • Hoàn chỉnh các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

 • Lập và gởi các báo cáo thống kê.

 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.

 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN, RÀ SOÁT, DỌN DẸP SỔ SÁCH:

 • Kiểm tra lại sổ sách kế toán định kỳ.

 • Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.

 • Rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty.

 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.

 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP:

 • Tư vấn lao động tiền lương, BHXH.

 • Tư vấn thuế GTGT, Thuế TNDN.

 • Tư vấn khấu hao tài sản cố định.

 • Tư vấn nghiệp vụ kế toán, giải trình chi phí không có hóa đơn.

 

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Hotline : 0918 254 000
Quỳnh Nga

Quảng Cáo