Tại Paris, một thủ đô thời thượng, hàng ngày đều c...