Trả lời báo chí về kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ...