Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hộ...